WSKAZÓWKI  DLA  AUTORÓW
 • „Biuletyn Nauczycieli Bibliotekarzy” jest elektronicznym czasopismem bibliotekarskim, adresowanym do pracowników bibliotek pedagogicznych i szkolnych. Każdy numer „BNB” ma służyć wymianie wiedzy i doświadczeń związanych z określonym zagadnieniem.

 • Na łamach pisma są publikowane artykuły teoretyczne i praktyczne, sprawozdania, komunikaty, recenzje i omówienia oraz materiały przydatne w praktyce bibliotecznej, które wpisują się w tematykę poszczególnych numerów. Schemat stałych działów jest następujący:

  • Z teorii,

  • Z praktyki,

  • Materiały,

  • Relacje i sprawozdania,

  • Komunikaty,

  • Polecane lektury.

 • Do druku przyjmowane są artykuły, których Autor nie skierował ani nie zamierza kierować do innych redakcji. Wyjątek stanowią teksty publikowane w działach Komunikaty oraz Relacje i Sprawozdania.

 • Materiały do kolejnych numerów rocznika są zbierane przez sześć miesięcy (od września do końca lutego). Informacje dotyczące ich tematyki będą publikowane w dziale Aktualności serwisu Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP.

 • W miarę możliwość wszystkie teksty powinny być skonstruowane na zasadzie odwróconej piramidy dziennikarskiej, na którą składa się: tytuł, lid i korpus informacji.

 • Objętość artykułów i materiałów nie powinna przekraczać 10 stron maszynopisu, komunikatów, sprawozdań i recenzji – 3 stron.

 • Wszystkie teksty należy przygotować w oparciu o zasady formatowania dokumentów, przyjęte przez redakcję „BNB”
  (zob.
  Zasady formatowania dokumentów tekstowych).

 • Przypisy i bibliografia załącznikowa powinny być opracowane zgodnie z obowiązującymi normami (zob. Bibliografia – wskazówki).

 • Opis stosowany w zestawieniach bibliograficznych powinien być zgodny z z wytycznymi, które przyjęto na potrzeby serwisu Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP (zob. http://e-pedagogiczna.edu.pl/229,l1.html).

 • Do artykułów, komunikatów i sprawozdań prosimy dołączać słowa kluczowe oraz krótkie streszczenia (abstrakty).

 • Gotowe teksty należy nadsyłać na adres: biuletyn.bnb@gmail.com.

 • Autor powinien podać swoje imię i nazwisko, afiliację, zajmowane stanowisko oraz adres mailowy do korespondencji.

 • O przyjęciu tekstów do publikacji Autorzy są informowani droga mailową. 

 • Materiały zakwalifikowane do druku podlegają korekcie redakcyjnej i autorskiej oraz adiustacji, czyli skracaniu, przeformatowaniu itp.

 • Przed publikacją tekstu Autor jest zobowiązany podpisać umowę o nieodpłatne przekazanie praw autorskich (jej wzór otrzyma drogą mailową).

 • Przysłanie pracy ze swoimi danymi uznaje się za jednoznaczne z podpisaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883, z późniejszymi zmianami).

 • Drukowanie w „Biuletynie Nauczycieli Bibliotekarzy” jest dobrowolne i wiąże się z nieodpłatnym udostępnieniem tekstów w Internecie. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

 • Odpowiedzialność za treść publikowanych artykułów i materiałów (oraz ewentualne naruszenie cudzych praw autorskich) ponoszą ich Autorzy.

 • Wszystkie materiały zamieszczane na łamach biuletynu są publikowane na licencji Creative Commons. Uznanie Autorstwa – Użycie Niekomercyjne 3.0. Jej skrócony opis można znaleźć pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/.